Fraktur Fraktur Bastarda 15./16. Jh.
London 1476 Paris 1498 Augsburg 1514 Basel 1549 Lyon 1558    
a   a   a   aa  a  a  a   a   a
b                   b   b   b  b  b  b   b   b
c   c   c   c           c  c   c   c
d   d   d   d d d  d   d   d
e   e   e   e  e    e   e   e
f                  f   f   f  f   f     f(ff)                 f   f
g   g   g   g g  g  g   g   g
h                  h   h   h  h  h               h   h
i   i   i   i  i     i  i   i   i
              k       k   k k  k       k
               l   l   l   l  l     l   l   l
m   m   m   m m m  m   m   m
n   n   n   n       n     n (mn)   n   n
o   o   o   o o  o  o   o   o
p   p   p   p         p  p   p   p
q   q   q   q       q  q   q   q
r   r   r   r      r   r   r
s   s   s   s          s s  s                   s   s
t   t   t   t       t  t   t   t
               u   u   u   u       u   u   u
v       v                  v       v
             w                  w                  w       w
               x                   x   X   x     x                 x   x
              y                   y   y   y      y  y                 y   y
                    z   z   z       z                 z   z