Mittelalterliche Buchschriften
Minuskelschriften

  6. Jh. Irisch (insulare Halbunziale)
  7./9. - 10. Jh. Sinai-Minuskel
  7. - 8. Jh. Merowingisch, Luxeuil-Schrift
  8. - 13. Jh. Westgotisch
  8. - 11. Jh. Karolingisch
  8. Jh. Irisch (insulare Minuskel)
  9. - 10. Jh.  
  10. Jh.  
  11. Jh. Frühgotisch
  12. Jh.  
  12. - 13. Jh. Hochgotisch
  13. - 14. Jh.  
  14. Jh. Spätgotisch
  12. - 16. Jh. Textura
  14. - 16. Jh. Bastarda
  15. Jh. Humanistisch
     
Typographie:  
  15. Jh. Gutenbergs Bibelschrift (Textura)
  15. Jh. Venezianische Renaissance-Antiqua
  15. Jh. Französische Renaissance-Antiqua
  15. - 16. Jh. Schwabacher (Bastarda)
  15. - 16. Jh. Fraktur (Bastarda)
  16. Jh. Humanistische Kursive