NBgraphik

Afrika:

Afrikanisch  Afrika.ttf (20. Jh. - heute)
Ägypten:
Hieratisch Seite   Hieratisch.ttf (35. - 3. Jh. v. Chr.)
Demotisch Seite   Demotisch.ttf (7. Jh. v. - 5. Jh. n. Chr.)
Koptisch Seite   Koptisch.ttf (5. Jh. n. Chr. - heute)
Nubien:
Meroer Seite   Meroe-Hieroglyphe.ttf (3. Jh. v. - 5. Jh. n. Chr.)
Meroer Seite   Meroe_kursiv.ttf (3. Jh. v. - 5. Jh. n. Chr.)
Karthago:
Punisch Seite   Punisch.ttf (5. Jh. v. - 1. Jh. n. Chr.)
Berber:
Numidisch   Numidisch.ttf (2. Jh. v. - 3. Jh. n. Chr.)
Tuareg Seite   Tuareg.ttf (7. Jh. n. Chr. - heute)
Westafrika:
Bassa Seite   Bassa.ttf (? - 19. Jh. n. Chr./heute)
NKo Seite   NKo.ttf (1949 - heute)
Ostafrika:
Somalisch   Somalisch.ttf (1920 - heute)

Amerika:

Indianisch:
Blackfoot Seite   Blackfoot.ttf (1890 - heute)
Inuit Seite   Inuit.ttf (1850 - heute)
Ojibwa Seite   Ojibwa.ttf (1840 - heute)


Maya:
Maya Seite   Maya.ttf (ca. 100 v. Chr.- 16./17. Jh. n. Chr.)
Kreolisch:
Ndjuka Seite   Ndjuka.ttf (1910 - heute)


Asien:

China:
Lisu-Schrift   Lisu.ttf Fraser-Alphabet   (1908 - heute)

Hunnen:
Talas   Talas.ttf (3. Jh. v. - 10 n. Chr.)
Indien:
Brahmi   Brahmi.ttf und Brahmi_bld.ttf (500 v. - 5. Jh. n. Chr.)
Bengalisch Seite   Bengal.ttf (11. Jh. n. Chr. - heute)
Gujarati Seite   Gujarati.ttf (16. Jh. n. Chr. - heute)
Karosthi   Karosthi.ttf (3. Jh. v. - 4. Jh. n. Chr.)
Malabarisch   Malayalam.ttf (9. Jh. v. Chr. - heute)
Malabarisch   Malabar.ttf (Malabarisch-Syrisch)

Korea:
Koreanisch   Koreanisch19Jh.ttf (Hangul aus dem 19. Jh.)

Persien:
Manichäisch   Manichaeisch.ttf (3. Jh. n. Chr.)

Philippinen:
Hanunoo Seite   Hanuno'o.ttf (17. Jh. n. Chr. - heute)
Baybayin Seite   Tagala.ttf (Baybayin/Alibata 12. - 17. Jh. n. Chr.)
Tagbanwa   Tagbanwa.ttf (17. Jh. n. Chr. - heute)
Runen:
Karosthi   Karosthi.ttf Nordindisch (3. Jh. v. - 4. Jh. n. Chr.)
Bugi Seite   Orchon.ttf Türkische Runen (7. - 9. Jh. n. Chr.)
Talas   Talas.ttf Turan-Hunnen (3. Jh. v. - 10 n. Chr.)
Semitisch:
    Nordsemitisch:
        Altaramäisch:
  Aramäisch Monumental.ttf (10. - 7. Jh. v. Chr.)-
Papyrus.ttf -
Babylonisch.ttf -
        Althebräisch:
        Samaritanisch   samaria.ttf (6. Jh. v. Chr. - heute)
       Kanaanitisch:
        Makkabäer   Makkabaeer.ttf (2. Jh. v. - 2 Jh. n. Chr.)
        Moabitisch   Moabitisch.ttf (12. - 8. Jh. v. Chr.)
               Phönizisch:
                 Phönizier Seite   Byblos.ttf (18. - 15. Jh. v. Chr.)
                 Phönizier Seite   Phönizisch.ttf (11. - 5. Jh. v. Chr.)
                 Punisch Seite   Punisch.ttf (5. Jh. v. - 1. Jh. n. Chr.)
        Syrien:
        Palmyra Seite   Palmyra.ttf (2. Jh. v. - 8. Jh. n. Chr.)
        Malabarisch   Malabar.ttf (Malabarisch-Syrisch)
           Keilschrift:
           Ugaritische Keilschrift   Ugaritisch 3 Fonts (13. - 8. Jh. v. Chr.)

    Südsemitisch:
      Altabessinisch:

        ALtabessinisch   Altabessinisch.ttf (3. Jh. v. Chr.)
        Lihjanisch:
        Lihyanisch   Lihyanisch.ttf (6. - 4. Jh. v. Chr.)
      Sabäisch:
      Sabäisch Seite   Saba.ttf Normal und Outline, Vers. 1.04 (9. Jh. v. - 7. Jh. n. Chr.)
        Safatenisch:
  Safatenisch Safa.ttf (3. - 2. Jh. v. Chr.)
Gimal.ttf -
        Sinai:
           Protosemitisch.ttf (19./17. - 11. Jh. v. Chr.)
        Sinai-Schrift   Sinai.ttf (17. - 11. Jh. v. Chr.)
        Thamudisch:
  Thamudisch Thamudisch-alt.ttf (15. - 9. Jh. v. Chr.)-
Thamudisch-neu.ttf (9. - 3. Jh. v. Chr.)-


Sulawesi:
Bugi Seite   Bugi.ttf (17. Jh. - heute)
Mankasar Seite   Mankasar.ttf (17. Jh. - heute)
Sumatra:
Redjang   Redjang.ttf (18. Jh. - heute)

Tibet:
Passepa Seite   Passepa.ttf Mongolisch/Tibetisch (13. Jh. n. Chr.)
Utshen Seite   Utshen.ttf (7. - 9. Jh. n. Chr.)

Europa:

Albanisch:
Buethakukye Seite   Büthakukye.ttf (19. Jh. n. Chr.)
Veso Bei Seite   Veso_Bei.ttf (18. - 19. Jh. n. Chr.)
Altgriechisch:
Altgriechisch Seite   Altgriechisch Altgriech.ttf (8. Jh. v. - 9. Jh. n. Chr.)
Athen Seite   Athen.ttf (4. Jh. v. Chr.)
Halikarnassos Seite   Halikarnassos.ttf (5. Jh. v. Chr.)
Milet Seite   Milet.ttf (4. Jh. v. Chr.)>
Messapisch Seite   Messapisch.ttf (2. - 1. Jh. v. Chr.)
Altitalisch:
Altrömisch Seite   Altrömisch.ttf (7. - 1. Jh. v. Chr.)
Etruskisch Seite   Etruskisch.ttf (6. Jh. v. - 1. Jh. n. Chr.)
        Marsiliana Seite   Marsiliana.ttf (8./7. Jh. v. Chr.)
Falsikisch Seite   Faliskisch.ttf (400 - 250 v. Chr.)
Oskisch Seite   Oskisch.ttf (5. Jh. v. - 1. Jh. n. Chr.)
Umbrisch Seite   Umbrisch.ttf (350 - 50 v. Chr.)
Deutschland:
Hildegard v. Bingen   Die Schrift der Hildegard von Bingen Hildegardis_Bingensis.ttf (12. Jh.)
Gutenberg   Gutenbergs Bibel-Textura (15. Jh.)
Humanistische Minuskel   Humanistische Minuskel (16. Jh.)
Notula   Notula (12. - 16. Jh.)
Offenbacher Schrift-Seite   Offenbacher-Schrift Koch_Kurrent.ttf (1927 - heute)
Schwabacher Schrift-Seite   Schwabacher (15.-16. Jh.)
Textura Quadrata   Textura Quadrata (12.-16.Jh.)

England:
Henochisch   Henochisch (Fantasieschrift 16. Jh.)
Utopiensium Alphabetum   Utopiensium Alphabetum Utopia.ttf (Fantasieschrift 1518)

Francia:
Karolingische Minuskel   Karolingische_Minuskel.ttf (8. - 11. Jh. n. Chr.)
merowingische Minuskel Seite   Merowing.ttf Merowingische Minuskel (7. - 8. Jh. n. Chr.)

Irland:
Ogham-Schrift Seite   Ogham-Schrift Ogham.ttf (2. - 7. Jh. n. Chr.)
Italien:
Beneventana Seite   Beneventana.ttf (8. - 13. Jh. n. Chr.)
Cancellaresca Seite   Cancellaresca.ttf (16. Jh. n. Chr.)
Lombardische Majuskel Seite   Lombard.ttf (10.-15. Jh. n. Chr.)
Rotunda   Rotunda.ttf (14. Jh. n. Chr.)

Keltisch:
Etruskisch   Etruskisch.ttf (6. Jh. v. - 1. Jh. n. Chr.)
Ogham-Schrift Seite   Irisch Ogham.ttf (2. - 7. Jh. n. Chr.)
Keltiberisch   Iberisch Keltiberisch.ttf (2. - 1. Jh. v. Chr.)

Kreta:
Kreta   Kretische_Hieroglyphen.ttf (20. - 15. Jh. v. Chr.)
Kretisch Linear A Seite   Linear_A.ttf (20. - 12. Jh. v. Chr.)
Kretisch Linear B Seite   Linear_B.ttf (15. - 12. Jh. v. Chr.)
Lateinisch:
CAPITALIS QUADRATA   Capitalis_Quadrata.ttf (1. Jh. v. - 9. Jh. n. Chr.)
CAPITALIS RUSTICA   Capitalis_rustica.ttf (1. - 5. Jh. n. Chr.)
Gotische Majuskel   GotMajuskel.ttf Gotische Majuskel (13. - 14. Jh. n. Chr.)
Spätrömische Minuskel   SpaetRoemKanzlei.ttf Spätrömische Minuskelkursive (5. Jh. n. Chr.)
Karolingische Minuskel   Karolingische_Minuskel.ttf (8. - 11. Jh. n. Chr.)
merowingische Minuskel Seite   Merowing.ttf Merowingische Minuskel (7. - 8. Jh. n. Chr.)
CAPITALIS MONUMENTALIS   Monumentalis.ttf (1. Jh. v. Chr - heute)
Unzialis   Unzialis.ttf  (4. - 14. Jh. n. Chr.)
Notula   Notula.ttf (12. - 16. Jh. n. Chr.)

Runen:
Alpine "Runen"   Alpine "Runen" (4. Jh. v. - 1. Jh. n. Chr.)
Angelsächsische Runen   Angelsächsische Runen (5. - 11. Jh. n. Chr.)
Bardenalphabet   Bardenalphabet.ttf Walisisch/Welsch (8. - 12. Jh. n. Chr.)
Dänische Runen   Daenische-Runen.ttf (9. - 11. Jh. n. Chr.)
Germanische Runen   Germanische Runen (2. Jh. v. - 9. Jh. n. Chr.)
Gotische Runen   Gotische Runen (2. - 4. Jh. n. Chr.)
Wulfila   Gotische Runen nach Wulfila (4. - 6. Jh. n. Chr.)
Helsingrunen   Helsingrunen (2. Jh. n. Chr.?)
Honorius Runen   Honorius (13. Jh. n. Chr.)
Norwegische Runen   Norwegische-Runen.ttf Schwedisch-norwegisch (9. - 10. Jh. n. Chr.)
Ogham Schrift   Ogham-Schrift Irische Kerbzeichen   (2. - 7. Jh. n. Chr.)
Proto-Bulgarisch   Proto-Bulgarisch.ttf (7.-10. Jh. n. Chr.)
Suebische Runen   Sueben.ttf, Sueben3.ttf Suëbische Runen (8./9. Jh. n. Chr.)
Trithemius Seite   Trithemius.ttf Suëbische Runen (15./16. Jh. n. Chr.)
Ungarische Runen   Ungarische-Runen.ttf (9. - 12. Jh. n. Chr.)
Wikinger-Runen   Wikinger-Runen.ttf (8. - 11. Jh. n. Chr.)
Karosthi   Karosthi.ttf Nordindien (3. Jh. v. - 4. Jh. n. Chr.)
Talas   Talas.ttf Turan-Hunnen (3. - 10. Jh. n. Chr.)
Orkhon   Orchon.ttf Türkische "Runen" (7. - 9. Jh. n. Chr.)
Russland:
Abur Seite   
Abur.ttf  Altsyrjänisch (14. Jh. n. Chr.)
Slawisch:
Glagolitisch   Glagolica.ttf Glagolitisch (9. - 19. Jh. n. Chr.)

Spanien:
Keltiberisch   Keltiberisch.ttf (2. - 1. Jh. v. Chr.)

Zypern:
Kyprisch Seite   Kyprisch.ttf (15. - 12. Jh. v. Chr.)

OnlineBibiliothek.de
OBib.de
OBib.eu
OBib.net

NBgraphik.com