Hebräische Quadratschrift
Name
Zeichen
Final
Wert
Ziffer
  Name
Zeichen
Final
Wert
Ziffer
Aleph
  'a
1
  Lamed
  j
30
Beth
  b, v
2
  Mein
m
40
Gimel
  g, γ
3
  Nun
n
50
Daleth
  d, δ
4
  Samex
  s
60
He
  h
5
  зAin
  з
70
Waw
  w
6
  Pe
p, f
80
Zain
  z
7
  Sade
s
90
Kheth
  χ
8
  Qoph
  q
100
Tet
  t
9
  Reš
  r
200
Yod
  y
10
  Šin
  š
300
Kaph
k, x
20
  Taw
  t, θ
400

Althebräisch
Kurrentschrift des 11. und 12. Jh.
Spanisch-levantinisch
Raschi
Jiddisch
Deutsche Schreibschrift 19. Jh.
Polnische Schreibschrift 19. Jh.

Gerüchte und Legenden* (judentum-projekt.de)